شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری فرهنگ سیر پارس

مدیر عامل: محمد امین برزگر

شرکت فرهنگ سیر پارس با رعایت موارد زیر سعی در ارائه هر چه بهتر خدمات خود دارد.

رعایت الزامات ملی و بین المللی مربوط به خدمات ارائه شده.
ایجاد محیطی مشتری محور با تخصیص منابع لازم در جهت دریافت بازخوردهای مشتریان.
ایجاد فرایند آزاد ، اثر بخش با کاربردی آسان برای مشتریان جهت تسهیل در ارائه بیانیه خود.
ارتقاء دانش و آگاهی پرسنل در مدیریت ارتباط با مشتریان و پاسخگوئی به آنها با آموزش های مستمر.
ایجاد امنیت و اطمینان در مورد رازداری شکوائیه ها و هویت مشتریان.
برقراری پل های ارتباطی مناسب و نوین جهت سهولت دریافت شکایت های مشتریان.

 

  • نمونه
  • نمونه
  • نمونه
  • نمونه